Sprawozdanie za 2013 rok

- 20-24 maja odbyła się w Kerczu międzynarodowa konferencja XIV "Bosporskie Lektury". Wiodącym tematem spotkania był "Obiekt archeologiczny w kontekście historii". Dwa wykłady (New Greek inscription and graffito from Tyritake oraz Polish Archaeological Mission in Tyritake, season 2012) wygłosił Alfred Twardecki. Na zakończenie konferencji ukonstytuowała się nowa rada naukowa tych corocznych spotkań, do której zaproszono także Alfreda Twardeckiego.

- 16 lipca – 26 sierpnia odbyła się 6 kampania wykopaliskowa Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” Muzeum Narodowego w Warszawie. Prace wykopaliskowe trwały od 21 lipca do 24 sierpnia. Uczestniczyło w niej 52 osoby - 28 osób ze strony ukraińskiej, 10 ze strony rosyjskiej i 14 ze strony polskiej. W tym czasie prowadzono eksplorację w kwadratach 3-13, 15, 17-19 a także rozbito 5 nowych kwadratów archeologicznych (5x5 m) i rozpoczęto eksplorację na czterech z nich (25-28). Łącznie wykop nr XXVII, na którym prowadzi prace polska misja liczy 675 m2. Wstępny raport

- W dniach 27-28 Listopada 2013 roku odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa “Tyritake – antique site at Cimmerian Bosporus” („Tyritake – antyczne stanowisko nad Bosporem Kimmeryjskim” ). Tematem konferencji było podsumowanie rezultatów wykopalisk prowadzonych na tym stanowisku od ponad stu lat ze szczególnym uwzględnieniem prac Polskiej Misji Archeologicznej “Tyritake” prowadzącej swoje badania na terenie tego antycznego miasta od 2008 roku. W ramach konferencji zaplanowano 5 sesji roboczych z udziałem 21 uczonych z Polski, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Ostatecznie wzięło w niej udział 18 badaczy, przy czym jeden wykład odczytano in absentiaWszystkie sesje będą odbywały się w sali kinowej na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie. Konferencję otworzyło wystąpienie pani Doroty Janiszewskiej-Jakubiak, zastępcy dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która odczytała list skierowany przez wiceminister Małgorzatę Omilanowską do uczestników konferencji. Następnie głos zabrał dr Piotr Rypson, zastępca d/s naukowych  dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Profesor Gleb Iwakim, zastępca d/s naukowych dyrektora Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W wykładach skupionych w pierwszej części obrad przedstawiono podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac wykopaliskowych prowadzonych przez polską misję oraz pierwsze wnioski, jakie w oparciu o nie można sformułować przede wszystkim w odniesieniu do najstarszego okresu funkcjonowania miasta w okresie archaicznym oraz w ostatnim okresie jego istnienia pod rządami bizantyjskimi. Podczas kolejnych sesji zaprezentowano wyniki badań nad poszczególnymi kategoriami zabytków znalezionych podczas wykopalisk w Tyritake a także materiał porównawczy z wykopalisk prowadzonych w Tanais, Olbii oraz na półwyspie Tamańskim. Wyniki prac konserwatorskich prowadzonych na "polskim" wykopie zaprezentowali także uczestnicy misji konserwatorskiej Politechniki Warszawskiej działającej w ramach ekspedycji Muzeum Narodowego w Warszawie. Ostatnim akcentem obrad było przedstawienie w końcu drugiego dnia wyników analiz paleobotanicznych i paleozologicznych oraz chromatograficznych przeprowadzonych na próbkach pobranych przez polską misję w czasie wykopalisk. Pozwoliło to określić elementy diety mieszkańców antycznej Tyritake. Na zakończeniu obrad obecna była pani Swietłana Myronczuk, I sekretarz ambasady Ukrainy w RP. Konferencji towarzyszyła zorganizowana w MNW wystawa fotografii obrazująca ostatnich 6 lat pracy polskiej misji. ​Planowana jest publikacja w języku angielskim z wystąpień wygłoszonych na konferencji.

- styczeń – grudzień – kontynuowano prace przygotowawcze i redakcyjne nad kolejnym tomem greckich inskrypcji greckich z kolekcji muzeum kerczeńskiego (Funerary Stelae 5th-3rd century BC”), którego dwujęzyczne (angielsko-rosyjskie) wydanie planowane jest na 2015 rok.  

Program: