Словарь археологических терминов

Словарь подготовлен Аллой и Марком Котиными, Марчином Матерой, Альфредом Твардецки, Викториой Котенко и термины содержат слова, заимствованные главным образом с интернет-страниц данного проекта.

Rus

PL

UA

Eng

Амфора

Amfora

Амфора

Amphora

Амфориск

Amforiskos

Амфоріск

Amphoriskos

Архаический

Archaiczny

Архаїчний

Archaic

Археологически целый профиль

Pełny profil / pełna forma

Археологічно цілий профіль

Archaeological whole profile

Астрагал

Astragal

Астрагал

Astragalus

Бальзамарий

Balsamarium

Бальзамарій

Balsamarium

Белофонный

Białogruntowany

Білофонний (на білому фоні, на білому тлі)

White-ground

Блюдо рыбное

Talerz rybny

Блюдо рибне

Fish plate

Боспорская

Bosporańska

Боспорська

Bosporanean

Браслет

Bransoleta

Браслет

Bracelet

Бронза

Brąz

Бронза

Bronze

Венчик

Wylew

Вінця

Rim

Воронковидная

Lejkowaty

Воронкоподібна, лійчаста

Funnel shaped

Вотивный

Wotywny

Вотивні

Votive

Гвоздь

Gwóźdź

Цвях

Nail

Гераклейская

Heraklejska

Гераклейська

Heraclean

Глиняный

Gliniany

Глиняний

Ceramic

Горло

Szyja

Горло

Neck

Горшок

Garnuszek

Горщик

Pot/Little pot

Граффито

Graffito

Графіто

Graffito

Грузило

Ciężarek

Грузило

Weight

Грузило рыболовецкое

Ciężarek rybacki

Грузило рибацьке

Fishing-net weight

Грузило ткацкое

Ciężarek tkacki

Грузило ткацьке

Loom weight

Дипинто

Dipinto

Діпінто

Dipinto

Дно

Dno

Дно

Bottom

Железо

Żelazo

Залізо

Iron

Животное

Zwierzę / kości zwierzęce

Тварина

Animal/Animal bones

Закрытый

Zamknięty

Закритий

Closed

Заполнение

Wypełnisko

Заповнення

Filling

Зернотерка

Kamień żarnowy

Зернотерка

Quern-stone

Золотой

Złoty

Золотий

Golden

Игла

Igła

Голка

Needle

Известняковый

Wapienny

Вапняковий

Lime/Limestone

Изделие

Przedmiot / artefakt

Виріб

Artifact/Artefact

Калиптер

Kalipteros

Каліптер

Ridge tile

Каменный

Kamienny

Кам'яний

Stone

Кастрюля

Garnek

Каструля

Cooking pot

Керамида

Dachówka

Кераміда

Pan/cover tile

Килик

Kyliks

Кілік

Kylix/Cylix

Клазомен

Klazomenaj

Клазомен

Klazomenai / Clazomenae

Клеймо

Stempel

Клеймо

Stamp

Книдская

Knidyjska

Кнідська

Knidian

Ковш

Rondel

Ківш

Saucepan

Колхидская

Kolchidzka

Колхідська

Colchian

Кольцевой поддон

Stopka w formie (nie-wysokiego) pierścienia

Кільцевий піддон

Ring base

Кольцо

Pierścionek / pierścień

Кільце

Ring

Коричневоглиняная

Brązowogliniana

Коричневоглиняна

Brownware

Косская

Kos

Коська

Koan

Кость

Kość

Кістка

Bone

Красноглиняная

Czerwonogliniana

Червоноглиняна

Redware

Краснолаковый

Czerwonopolewany

Червонолакова

Red slip

Краснофигурный

Czerwonofigurowy

Червонофігурний

Red-figured

Кремень

Krzemień

Кремінь

Flint

Крышка

Pokrywka

Покришка

Lid

Кубок

Kubek

Кубок

Cup

Кувшин

Dzbanek

Глек

Jug

Лепной

Lepiony ręcznie

Ліплений

Handmade

Лесбосская

Lesboska

Лесбоська

Lesbian

Лощило

Gładzidło

Лощило

Polishing tool

Лутерий

Luteros

Лутерій

Louterion

Марионетка

Marionetka

Маріонетка

Marionette

Маска

Maska

Маска

Mask

Мегарская чаша

Czarka megaryjska

Мегарська чаша

Megarian bowl

Мендейская (амфора)

Mende (amfora)

Мендейская (амфора)

Mendean (amphora)

Милетская

Milezyjska

Мілетська

Milesian

Миска

Miska / misa

Миска

Bowl

Монета

Moneta

Монета

Coin

Мрамор

Marmur

Мармур

Marble

Наконечник стрелы

Grot strzały

Наконечник стріли

Arrowhead

Ножка

Stopka

Ніжка

Foot

Носик

Palnik

Носик

Nozzle

Оранжевоглиняная

Pomarańczowogliniana

Оранжевоглиняна

Orangeware

Орнамент

Ornament

Орнамент

Ornament

Оселок

Osełka

Точильний камінь

Whetstone

Открытый

Otwarty

Відкритий

Open

Памятник

Zabytek

Пам’ятка

Object

Пифос

Pitos

Піфос

Pithos

Полоса

Pasek /pas

Смуга

Stripe

Помещение

Pomieszczenie

Приміщення

Room / locus

Причерноморская

Związana z regionem Morza Czarnego

Причорноморська

Black Sea

Проволока

Drut

Дріт

Wire

Пряслице

Przęślik

Прясельце

Spindle-whorl

Раскоп

Wykop

Розкоп

Trench

Расчистка

Doczyszczanie

Зачистка

Cleaning

Рифление

Żłobkowanie

Рифлення

Ribbing

Родосская

Rodyjska

Родоська

Rhodian

Ручка

Imadło

Ручка

Handle

Самосская

Samijska

Самоська

Samian

Светильник

Lampka

Світильник

Lamp

Свинцовый

Ołowiany

Свинцевий

Leaden

Сероглиняная

Szarogliniana

Сіроглиняна

Grayware

Серьга

Kolczyk

Сережка

Earring

Синопская

Synopska

Синопська

Sinopean

Слой

Warstwa

Шар

Layer/Stratum

Солен

Dachówka (?)

Солен

Pan/cover tile

Солонка

Solniczka

Солонка

Salt cellar

Сосуд

Naczynie

Посудина

Vessel

Стекло

Szkło

Скло

Glass

Стеклянный

Szklany

Скляний

Glass/ of glass

Стена

Mur / ściana

Стіна / Мур (форт.)

Wall

Стенка

Brzusiec

Cтiнка

Body

Строительный комплекс

Kompleks architektoniczny

Будівельний комплекс

Architectural complex

Тарелка

Talerz

Тарілка

Plate

Терракотовая статуэтка

Figurka terakotowa

Теракотова статуетка

Terracotta figurine

Тип

Typ

Тип

Type

Точило

Kamień szlifierski

Точило

Grindstone

Трехгранный

Trójgraniasty

Тригранний

Three-cornered

Уровень

Poziom

Рівень

Level

Фасосская

Tazyjska

Фасоська

Thasian

Фишка

Żeton

Фішка

Counter

Фрагмент

Fragment

Фрагмент

Fragment

Хиосская

Chioska

Хіоська

Chian

Чаша

Czarka

Чаша

Bowl

Черепица

Dachówka (?)

Черепиця

Roof tile

Чернолаковый

Czarnopokostowany

Чорнолаковий

Black-glazed

Чернофигурный

Czarnofigurowy

Чорнофігурний

Black-figured

Штукатурка

Tynk

Тиньк

Plaster

Якорь

Kotwica

Якір

Anchor

Яма

Jama

Яма

Pit